mandag 10. september 2012

Hvert kne skal bøye seg


«For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. ...mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse,« Tit 2,11-13

Har Gud til hensikt å frelse alle jordens folk? Kan vi våge å håpe på at alle mennesker en dag blir frelst og at Gud blir alt i alle? I så fall er dette gode nyheter som gir oss alle del i et fantastisk, makeløst og storslagent håp, om en stor og barmhjertig Gud. 


Når tiden er inne


Det var Guds gode vilje å «fullføre sin frelsesplan, når tiden var inne: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord...han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje.» Ef. 1,9-11. 


Kristi forsoningsverk omfatter alt i himmel og på jord. Frelsesverket har kosmiske dimensjoner og vedrører derfor også hvert enkelt menneske. Gjennom Jesu frelsesverk «forsonte Gud verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss» 2 Kor 5,19. Hva var det han forsonte med seg selv? Jo, verden. En dag vil vi forstå storheten i dette. «Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den, alt hører Herren til» Salme 24,1. Èn dag skal hvert menneske som han har skapt bøye sine knær for han som er alles Far og tilbe han (Fil 2,10).


Allerede i det gamle testamentet finner vi vitnesbyrd om en storslagen utgang for alt som hører Herren til. Profeten Jesaia sier: «Det fins ingen Gud foruten meg, ingen annen rettferdig og frelsende Gud. Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen. Jeg har sverget ved meg selv, et sannhetsord har gått ut fra min munn, et ord som jeg ikke tar tilbake: Hvert kne skal bøye seg for meg, hver tunge skal sverge meg troskap.» Jes 45,21-23

Psalmisten sier: «Hele jorden skal bøye seg og tilbe deg, de skal spille for deg og prise ditt navn.» Salm 66,4
«Alle folk som du har skapt, skal komme og bøye seg for deg, Herre, tilbe deg og ære ditt navn. For du er stor, og du gjør under. Du alene er Gud.» Salm 86,9.
Vi finner en sterk forventning om alle tings gjenopprettelse i det gamle testamentet. Når alt kommer til alt, skal den allmektige Gud samle alle folk, og de skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og bøye kne for Herren.

Det nye testamentets vitnesbyrd


«Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet over alle navn, for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn, i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!» Fil 2,10f. « (jfr. Rom 14,11, Åp 5:13).

Mon tro om ikke helvetesteologien, slik den tradisjonelt har vært oppfattet, har vært en sterk medvirkende faktor til at deler av kristenheten har fornektet denne fantastiske og strålende deklarasjonen. Er ikke dette gode nyheter? Gir ikke dette alle mennesker del i et stort håp? Og er det ikke dette Jesus gjorde for oss på Golgata?
«Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset.» Kol 1,19f.
Hvilken frelsesplan er det Gud har? Hva er det Gud vil med oss, om ikke alle menneskers frelse? «Dette er rett og godt for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne» 1 Tim 2,3f.


I deg skal alle jordens folk velsignes


Abraham fikk det løftet at han skulle bli arving til verden og at alle folkeslag skulle velsignes i han (Gal 3,8), «I deg skal alle slekter på jorden velsignes» 1 Mos 12,3 (jfr. 18,18; 22,18; 26,4; 28,14; Apg 3,25).
På hvilken måte kan man si at Abrahams ætt ble til velsignelse for Jerikos innbyggere, Amorittene og kanaans innbyggere, den gang Israel gikk inn i Kanaan under ledelse av Josva ca. 400-500 år senere. Hva med filisteerene, amalekittene, ammonittene og arameerne? Hvordan kan man si at disse slekter ble velsignet gjennom Israels hærferd gjennom landet? Kan det være noe vi her ikke forstår, og som bare kan ses i salighetens lys? Når Gud utvelger Israel som et ledd i sin frelsesplan, er det ikke med sikte på at Kristi forsoningsverket skulle bringe uendelig stor frihet og gjenopprettelse nettopp for alle folk og slekter i fortid, nåtid og fremtid?


Alle skal leve i Kristus


På samme vis som Adams fall fikk innvirkning på hele menneskeheten, fikk Kristi forsoningsverk i enda større grad det samme. Gjennom Adam fikk vi alle del i syndens konsekvenser. Døden og forgjengeligheten kom inn i verden og ble en del av våre liv. Ved Jesus brytes denne makten i oss alle. «Likesom én manns fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så fører én manns rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Likesom de mange ble syndere på grunn av det ene menneskes ulydighet, skal nå de mange stå som rettferdige på grunn av den enes lydighet. Loven kom til for å gjøre fallet større. Men der synden var stor, ble nåden enda større. Og som synden har hersket der døden var, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.» Rom 5.18f. (jfr. v.20f.) »For likesom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.» 1 Kor 15.22.
For meg synes det som om Kristi forsoningsverk har større rekkevidde en Adams fall. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar